Chúng tôi chính thức thông báo , tuyển thủ người Việt Nam , Đặng Thanh " Bear " Kiệt , chính thức trở thành tuyển thủ của T1

Chúng tôi chính thức thông báo , tuyển thủ người Việt Nam , T1 Bear , chính thức trở thành tuyển thủ của T1

Chúng tôi chính thức thông báo , tuyển thủ người Việt Nam , Đặng Thanh " Bear " Kiệt , chính thức trở thành tuyển thủ của T1
T1

Chúng tôi chính thức thông báo , tuyển thủ người Việt Nam , Đặng Thanh " Bear " Kiệt , chính thức trở thành tuyển thủ của T1Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ ủng hộ cậu ấyChúng tôi chính thức thông báo , tuyển thủ người Việt Nam , Đặng Thanh " Bear " Kiệt , chính thức trở thành tuyển thủ của T1Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ ủng hộ cậu ấyChúng tôi chính thức thông báo , tuyển thủ người Việt Nam , Đặng Thanh " Bear " Kiệt , chính thức trở thành tuyển thủ của T1Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ ủng hộ cậu ấyChúng tôi chính thức thông báo , tuyển thủ người Việt Nam , Đặng Thanh " Bear " Kiệt , chính thức trở thành tuyển thủ của T1Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ ủng hộ cậu ấyChúng tôi chính thức thông báo , tuyển thủ người Việt Nam , Đặng Thanh " Bear " Kiệt , chính thức trở thành tuyển thủ của T1Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ ủng hộ cậu ấyChúng tôi chính thức thông báo , tuyển thủ người Việt Nam , Đặng Thanh " Bear " Kiệt , chính thức trở thành tuyển thủ của T1Chúng tôi chính thức thông báo , tuyển thủ người Việt Nam , Đặng Thanh " Bear " Kiệt , chính thức trở thành tuyển thủ của T1Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ ủng hộ cậu ấyChúng tôi chính thức thông báo , tuyển thủ người Việt Nam , Đặng Thanh " Bear " Kiệt , chính thức trở thành tuyển thủ của T1Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ ủng hộ cậu ấyChúng tôi mong người hâm mộ sẽ ủng hộ cậu ấyChúng tôi chính thức thông báo , tuyển thủ người Việt Nam , Đặng Thanh " Bear " Kiệt , chính thức trở thành tuyển thủ của T1