Diễn viên TRẦN MINH QUAN ( bernice) bị đánh ngất sĩu

Diễn viên TRẦN MINH QUAN BỊ ANTIN FAN ĐÁNH NGẤT SĨU TẠI SÂN KHẤU

Diễn viên TRẦN MINH QUAN ( bernice) bị đánh ngất sĩu

Trong đơn trình báo Công an phường 21, quận Bình Thạnh, ông Trần Minh Quan, diễn viên  trần minh quan ) cho biết, khoảng 1h ngày 3/8, ông cùng bạn chạy xe máy về bãi giữ xe chung cư Mỹ Đức (phường 21, Bình Thạnh), xảy ra mẫu thuẫn với một người đàn ông đi phía sau. Hai bên cãi vã, xô xát và được bảo vệ chung cư căn ngăn.

Một lúc sau, khi ông Phi đứng ở sảnh, thì người đàn ông này cùng 4 người khác đến tìm, đuổi đánh vào sảnh thang máy.

Camera tại chung cư ghi hình ba người trong nhóm này đánh ông Phi. Khi nạn nhân nằm gục dưới nền, một người tiếp tục đánh. Bảo vệ chung cư can ngăn yếu ớt. Sự việc khiến ông Phi bị thương ở vùng đầu và mặt.

Xem toàn màn hình 

Ca sĩ Chế Phi bị nhiều thương tích vùng đầu, mặt sau sự việc. Ảnh: Đình Văn

Ca sĩ Chế Phi thừa nhận trước đó đã nóng nảy, đánh vào lưng người đàn ông ở bãi giữ xe khi xảy ra cự cãi.

Quảng cáo

window.dicnf = {};(function(){'use strict';/* Copyright The Closure Library Authors. SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 */ var u=this||self;function aa(a){a:{var b=["CLOSURE_FLAGS"];for(var c=u,d=0;db&&-1!=b.indexOf(a)):!1:!1}function x(a){var b;a:{if(b=u.navigator)if(b=b.userAgent)break a;b=""}return-1!=b.indexOf(a)};function y(){return ba?!!v&&0>14&1023;e=0===e?536870912:e;if(c>=e){let f,g=b;if(b&256)f=a[a.length-1];else{if(null==d)return;f=a[e+(+!!(b&512)-1)]={};g|=256}f[c]=d;c"&adurl="==a.substring(a.length-7)?a.substring(0,a.length-7)+b+"&adurl=":a+b;function Aa(a,b,c){a.addEventListener&&a.addEventListener(b,c,!1)};var Ba=RegExp("^(?:([^:/?#.]+):)?(?://(?:([^\\\\/?#]*)@)?([^\\\\/?#]*?)(?::([0-9]+))?(?=[\\\\/?#]|$))?([^?#]+)?(?:\\?([^#]*))?(?:#([\\s\\S]*))?$");function Ca(a,b,c,d){for(var e=c.length;0c)return null;var d=a.indexOf("&",c);if(0>d||d>b)d=b;return decodeURIComponent(a.slice(c+4,-1!==d?d:0).replace(/\+/g," "))}var Fa=/[?&]($|#)/; function Ga(a,b){for(var c=a.search(Da),d=0,e,f=[];0c&&(c=a.length),d=a.indexOf("?"),0>d||d>c?(d=c,e=""):e=a.substring(d+1,c),a=[a.slice(0,d),e,a.slice(c)],c=a[1],a[1]=b?c?c+"&"+b:b:c,b=a[0]+(a[1]?"?"+a[1]:"")+a[2]):b=a;return b};function Ha(){if(!globalThis.crypto)return Math.random();try{const a=new Uint32Array(1);globalThis.crypto.getRandomValues(a);return a[0]/65536/65536}catch{return Math.random()}}function Ia(a,b){if(a)for(const c in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)&&b(a[c],c,a)}function Na(a=document){return a.createElement("img")};function Oa(a,b=null){Pa(a,b)}function Pa(a,b){u.google_image_requests||(u.google_image_requests=[]);const c=Na(u.document);if(b){const d=e=>{b&&b(e);c.removeEventListener&&c.removeEventListener("load",d,!1);c.removeEventListener&&c.removeEventListener("error",d,!1)};Aa(c,"load",d);Aa(c,"error",d)}c.src=a;u.google_image_requests.push(c)};let Qa=0;function Ra(a,b=null){return b&&b.getAttribute("data-jc")===String(a)?b:document.querySelector(`[${"data-jc"}="${a}"]`)};function R(a){Sa||(Sa=new Ta);const b=Sa.g[a.key];if("proto"===a.valueType){try{const c=JSON.parse(b);if(Array.isArray(c))return c}catch(c){}return a.defaultValue}return typeof b===typeof a.defaultValue?b:a.defaultValue}var Ua=class{constructor(){this.g={}}};var Ta=class extends Ua{constructor(){super();var a=Ra(Qa,document.currentScript);a=a&&a.getAttribute("data-jc-flags")||"";try{const b=JSON.parse(a)[0];a="";for(let c=0;c{var a;if(a=bb){var b;if(null===T){T="";try{a="";try{a=u.top.location.hash}catch(c){a=u.location.hash}a&&(T=(b=a.match(/\bdeid=([\d,]+)/))?b[1]:"")}catch(c){}}b=T;a=!!b.indexOf&&0Math.random())}start(a,b){if(!this.g)return null;a=new ab(a,b);b=`goog_${a.label}_${a.uniqueId}_start`;U&&V()&&U.mark(b);return a}end(a){if(this.g&&"number"===typeof a.value){a.duration=($a()||Za())-a.value;var b=`goog_${a.label}_${a.uniqueId}_end`;U&&V()&&U.mark(b);!this.g||2048e?encodeURIComponent(eb(a,b,c,d,e+1)):"...";return encodeURIComponent(String(a))}function gb(a){let b=1;for(const c in a.h)b=c.length>b?c.length:b;return 3997-b-a.i.length-1} function hb(a,b){let c="https://pagead2.googlesyndication.com"+b,d=gb(a)-b.length;if(0>d)return"";a.g.sort(function(f,g){return f-g});b=null;let e="";for(let f=0;f=h.length){d-=h.length;c+=h;e=a.i;break}b=null==b?g:b}}}a="";null!=b&&(a=e+"trn="+b);return c+a}class ib{constructor(){this.i="&";this.h={};this.l=0;this.g=[]}};function jb(a){let b=a.toString();a.name&&-1==b.indexOf(a.name)&&(b+=": "+a.name);a.message&&-1==b.indexOf(a.message)&&(b+=": "+a.message);if(a.stack){a=a.stack;var c=b;try{-1==a.indexOf(c)&&(a=c+"\n"+a);let d;for(;a!=d;)d=a,a=a.replace(RegExp("((https?:/..*/)[^/:]*:\\d+(?:.|\n)*)\\2"),"$1");b=a.replace(RegExp("\n *","g"),"\n")}catch(d){b=c}}return b} function kb(a,b,c,d){let e,f;try{a.g&&a.g.g?(f=a.g.start(b.toString(),3),e=c(),a.g.end(f)):e=c()}catch(g){c=!0;try{cb(f),c=a.u(b,new Va(g,{message:jb(g)}),void 0,d)}catch(p){a.l(217,p)}if(c)window.console?.error?.(g);else throw g;}return e}function lb(a,b,c,d){var e=X;return(...f)=>kb(e,a,()=>b.apply(c,f),d)} var nb=class{constructor(a=null){this.s=Y;this.g=a;this.h=null;this.i=!1;this.u=this.l}l(a,b,c,d,e){e=e||"jserror";let f;try{const z=new ib;var g=z;g.g.push(1);g.h[1]=W("context",a);b.error&&b.meta&&b.id||(b=new Va(b,{message:jb(b)}));if(b.msg){g=z;var p=b.msg.substring(0,512);g.g.push(2);g.h[2]=W("msg",p)}var k=b.meta||{};b=k;if(this.h)try{this.h(b)}catch(A){}if(d)try{d(b)}catch(A){}d=z;k=[k];d.g.push(3);d.h[3]=k;d=u;k=[];let S;b=null;do{var h=d;try{var m;if(m=!!h&&null!=h.location.href)b:{try{E(h.foo); m=!0;break b}catch(A){}m=!1}var l=m}catch{l=!1}l?(S=h.location.href,b=h.document&&h.document.referrer||null):(S=b,b=null);k.push(new Ya(S||""));try{d=h.parent}catch(A){d=null}}while(d&&h!=d);for(let A=0,Ja=k.length-1;A{var m=g;const l=m.l++;k=W(h,k);m.g.push(l);m.h[l]=k}));const p=hb(g,"/pagead/gen_204?id="+b+"&");p&&("undefined"!==typeof f?Oa(p,f):Oa(p))}catch(g){}}function pb(){var a=Y,b=window.google_srt;0=b&&(a.g=b)}class qb{constructor(){this.g=Math.random()}};let Y,X;const Z=new db;var sb=()=>{window.google_measure_js_timing||(Z.g=!1,Z.h!=Z.i.google_js_reporting_queue&&(V()&&Array.prototype.forEach.call(Z.h,cb,void 0),Z.h.length=0))};(a=>{Y=a??new qb;"number"!==typeof window.google_srt&&(window.google_srt=Math.random());pb();X=new nb(Z);X.h=b=>{var c=Qa;0!==c&&(b.jc=String(c),c=(c=Ra(c,document.currentScript))&&c.getAttribute("data-jc-version")||"unknown",b.shv=c)};X.i=!0;"complete"==window.document.readyState?sb():Z.g&&Aa(window,"load",()=>{sb()})})(); var tb=(a,b,c,d)=>lb(a,b,c,d),ub=(a,b,c,d)=>{var e=ob;var f="m";e.m&&e.hasOwnProperty(f)||(f=new e,e.m=f);e=[];!b.eid&&e.length&&(b.eid=e.toString());mb(Y,a,b,!0,c,d)};function vb(){const a=window;if(a.gmaSdk||a.webkit?.messageHandlers?.getGmaViewSignals)return a;try{const b=window.parent;if(b.gmaSdk||b.webkit?.messageHandlers?.getGmaViewSignals)return b}catch(b){}return null} function wb(a,b={},c=()=>{},d=()=>{},e=200,f,g){const p=String(Math.floor(2147483647*Ha()));let k=0;const h=m=>{try{const l="object"===typeof m.data?m.data:JSON.parse(m.data);p===l.paw_id&&(window.clearTimeout(k),window.removeEventListener("message",h),l.signal?c(l.signal):l.error&&d(l.error))}catch(l){g("paw_sigs",{msg:"postmessageError",err:l instanceof Error?l.message:"nonError",data:null==m.data?"null":500{f(903, ()=>{h(m)})()});a.postMessage({paw_id:p,...b});k=window.setTimeout(()=>{window.removeEventListener("message",h);d("PAW GMA postmessage timed out.")},e)};function xb(a=document){return!!a.featurePolicy?.allowedFeatures().includes("attribution-reporting")};var yb=class extends O{};function zb(a,b){return N(a,2,b)}function Ab(a,b){return N(a,3,b)}function Bb(a,b){return N(a,4,b)}function Cb(a,b){return N(a,5,b)}function Db(a,b){return N(a,9,b)} function Eb(a,b){{const m=a.j;let l=m[G];if(l&2)throw Error();if(null==b)M(m,l,10);else{var c=b[G]|0,d=c,e=!!(2&c)||!!(2048&c),f=e||Object.isFrozen(b),g;if(g=!f)g=!1;var p=!0,k=!0;for(let n=0;n{b.uach??(b.uach=c);return c});return b.uach_promise=a} function Lb(a){return Fb(Eb(Cb(zb(Gb(Bb(Hb(Db(Ab(new Ib,a.architecture||""),a.bitness||""),a.mobile||!1),a.model||""),a.platform||""),a.platformVersion||""),a.uaFullVersion||""),a.fullVersionList?.map(b=>{var c=new yb;c=N(c,1,b.brand);return N(c,2,b.version)})||[]),a.wow64||!1)}function Mb(){return Kb()?.then(a=>Lb(a))??null};class Nb{constructor(){this.promise=new Promise(a=>{this.g=a})}};window.viewReq=[];function Ob(a,b){b?(b=Na(),b.src=a.replace("&","&"),b.attributionSrc="",window.viewReq.push(b)):(b=new Image,b.src=a.replace("&","&"),window.viewReq.push(b))} function Pb(a,b){const c={keepalive:!0,credentials:"include",redirect:"follow",method:"get",mode:"no-cors"};b&&(c.mode="cors","setAttributionReporting"in XMLHttpRequest.prototype?c.attributionReporting={eventSourceEligible:"true",triggerEligible:"false"}:c.headers={"Attribution-Reporting-Eligible":"event-source"});fetch(a,c).catch(()=>{Ob(a,b)})}function Qb(a,b){window.fetch?Pb(a,b):Ob(a,b)}Qa=42; window.vu=a=>{var b=R(wa)||R(ya);const c=vb();if(b&&c?.gmaSdk?.getViewSignals){var d=c.gmaSdk.getViewSignals();d&&!R(ya)&&(a=Q(a,"&ms="+d))}R(va)&&"__google_lidar_radf_"in window&&(a=Q(a,"&avradf=1"));const e=[];d=()=>{const g=new Nb;e.push(g.promise);return g.g};if(R(xa)){const g=Mb();if(null!=g){const p=d();g.then(k=>{a:{J=!0;try{var h=JSON.stringify(k.toJSON(),pa);break a}finally{J=!1}h=void 0}k=[];for(var m=0,l=0;l>=8);k[m++]=n}h=3;void 0=== h&&(h=0);if(!F)for(F={},m="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),l=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],n=0;5>n;n++){var q=m.concat(l[n].split(""));ea[n]=q;for(var r=0;r>2];B=h[(B&3)>4];C=h[(C&15)>6];t=h[t&63];m[n++]=r+B+C+t}r=0;t=l;switch(k.length-q){case 2:r=k[q+1],t=h[(r&15)>2]+h[(k&3)>4]+t+l}k=m.join("");0{R(ya)||(a=Q(a,"&"+p));g()},()=>{g()},200,tb,ub)}const f=Ea(a)===(2).toString()||za.test(a);f&&(b=xb(window.document)?6:5,a=Ga(a,b));0{Qb(a,f)}):Qb(a,f)};}).call(this);vu("https://securepubads.g.doubleclick.net/pcs/view?xai\x3dAKAOjsuq86obWz8jCNCoCDBZ5szsV_iFyzOI8Ii0WMFxYjZDuwN_Uto325-sMtqqkFD5MMxpGqe7NIhjahjGjsdS9goNEnsKcKtpqGTRPxbGWDEbvCo4N1XL5DCWId5t_ogykb8dpN-UAdFxQ9O35hR4bJCCF-tUiIqHbVzXIxx2svjKor8th_TGlfQeTabQEWOeR7sIOxKOqJL45dJYOTM_NpTjLh_0Hwth9xbUX90x9E_Tliu2qLruM5ZRZ-YK2kBa2gHDu4AIFj8lL8Ek8JJRD9RSmVDaptQ8ye3AEAXrKJHEMxQO6IlGnpkX_tcwKTucrrQ0S1iLN2s4K1TGF1p5mEWqSHU2G76qgvX9T53EEt9xuweW768ARqGP8TgTGcyhG6mh-y4g6XTi7ISx5m0nMC8-LQV1qQ7aQtXbhn64TwddO_gYVPAO7sQtrc4\x26sai\x3dAMfl-YSH3KfPTFAVeSajvSdFAJ30Z8v5ZAJ5Fq4BDLBPDOeR6_QAWtJ8w9WuOHImvGGwcyER8Gn2OPPC65xDV6B7mXjoIKkAbcQoR-wrDBloqpVp1tvSyyB_bg5VkWUKFw\x26sig\x3dCg0ArKJSzEgqpNUlYiqkEAE\x26uach_m\x3d%5BUACH%5D\x26urlfix\x3d1\x26adurl\x3d")

if ("undefined" == typeof GenecyDFPAdIframer) var GenecyDFPAdIframer=function(){function h(a,b){return a=parseInt(a,10),isNaN(a)&&(a="undefined"!=typeof b?b:0),a}function f(a,b,c,e){return a="string"==typeof a&&"%"==a.slice(-1)?a:a+"px",b="string"==typeof b&&"%"==b.slice(-1)?b:b+"px",c="undefined"==typeof c||c,e="undefined"!=typeof e&&e,"display:block;margin:0;padding:0;border-radius:0;border:0;max-width:100%;max-height:100%;min-width:0;min-height:0;width:auto;height:auto;background-image:none;background-color:transparent;width:"+a+";height:"+b+";"+(c?"max-width:"+a+";max-height:"+b+";":"")+(e?"position:"+e+";":"")}function g(a,b){"undefined"!=typeof a.style.cssText?a.style.cssText=b:a.setAttribute("style",b)}function k(a,b,c){var e=b.createElement("div");g(e,f(c.A,c.a,!0,"relative"));c.B&&(e.id=c.B);var d="";c.b&&(d+='');c.C&&(d+='');e.innerHTML=d;d=b.createElement("iframe");var l=["link="+encodeURIComponent(c.D),"otherlink=","campaign_name="+encodeURIComponent(c.cN),"index_brand="+encodeURIComponent(c.iB),"index_industrial="+encodeURIComponent(c.iI)].join("&");if(g(d,f(c.A,c.a)),d.src=c.c+(0>c.c.indexOf("?")?"?":"&")+l,d.frameBorder=0,d.scrolling="no",e.appendChild(d),c.D&&c.d)d=b.createElement("a"),g(d,f(c.A,c.a,!0,"absolute")+"top:0;left:0;z-index:2;"),d.href=c.D,e.appendChild(d),c.e&&(d.onclick=function(){c.adp&&(a._logForm||(a._logForm=[])).push({campaign_name:c.cN,index_brand:c.iB,index_industrial:c.iI,engagement_type:1001});return a.open(this.href),!1});b.body.appendChild(e)}return{run:function(a){var b={};b.A=h(a.A);b.a=h(a.a);b.c=a.B;b.D=a.DC+encodeURIComponent(a.C);b.cN=0=b.A||0>=b.a||""==b.c)||(b.adp=b.cN||b.iB||b.iI?1:0,a=window,k(a,a.document,b))}}}(); GenecyDFPAdIframer.run({A: "320", a: "640", B: "https://static.eclick.vn/html5/vs_001/ads/g/gamehub/2024/02/29/155648/320x640/dfp/mobile/std/fixed/index.html", DC: "https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuNPXEBoNtfHANLmAiW6Dhu_egtX7m-GItCHrYI31tD1jRIwaIHt9m69o-m7uJ0ZL3ThhP_SfPPxC2CJV_GH8vmNPuyFXXzBF6FdbXA5z0uFoYh8ta5pR99T-WioaGmx3M3rBR3t7iIIZG9OwipWiAWmwp3M7TQrKbeHehYI4hCWW6q0GHaRgi0nOXWq_Kn5v_YCfgdapw4ujtHjd9NrEho3qZnqM_SvXfJ0-RFQb7DyuO9AWanjmOu2TPOfjfAIJ5i7NjcSKuAyBVapu3KkVwuTVmPU_hhjCqEzCne9XTdVV1wUobQH8cHnixHlP9zjet4LPcQ7BtTG_WocQXIRP6QiSLVuvMSnmKIA8s2DNJ9iWYu0ve8lK27tZIIBjm8ou6S9uBgwDyVuujGduvE99F867ydwIZiBNDj20opKS1D4IaEuL-xE5SVJg&sai=AMfl-YS33aqIf1ZrH8sglfvN9MnwOANj9fZfjsU-ugtAVV4GT5XE2RgdiaohyGQWuX-N69qDCfoIKpCtEWE3Ztn8ItlaEGEflO6brjxNA5P0diBFNFFL4pBmZd9BCR6rzQ&sig=Cg0ArKJSzN71iZ_o9f-zEAE&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=", C: "https://vnexpress.net/so-hoa/vgv-2024/dang-ky-du-an?VnExpressBannerGameAwards2024_320x640GameAwards2024&size=320x640", b: "", c: "NO", D: "", d: "yes", E: "", e: "", F: "genecy_ifr_138466997791_{ID}", cN: "GameHub-1-march", iB: "", iI: ""}); 

osdlfm();

b&&-1!=b.indexOf(a)):!1:!1}function w(a){var b;a:{if(b=l.navigator)if(b=b.userAgent)break a;b=""}return-1!=b.indexOf(a)};function x(){return p?!!t&&0>14&1023;f=0===f?536870912:f;if(b>=f){let k,e=d;if(d&256)k=a[a.length-1];else{if(null==c)break a;k=a[f+(+!!(d&512)-1)]={};e|=256}k[b]=c;b{f=f[0];if("HeavyAdIntervention"===f?.body?.id){f=0g)e=null;else{h=a.indexOf("&",g);if(0>h||h>e)h=e;e=decodeURIComponent(a.slice(g+11,-1!==h?h:0).replace(/\+/g," "))}if(e){if(navigator.sendBeacon("https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204/?id=fledge_interactions&label="+ f),e={h:e,label:f},f=new T,null!=e&&(null!=e.h&&Q(f,1,e.h),null!=e.m&&Q(f,3,e.m),null!=e.label&&Q(f,6,e.label),null!=e.j&&Q(f,7,e.j),null!=e.i&&Q(f,8,e.i)),null!=(e=U(l).fence)){g=e.reportEvent;a:{G=!0;try{var q=JSON.stringify(f.toJSON(),L);break a}finally{G=!1}q=void 0}g.call(e,{eventType:"interaction",eventData:q,destination:["buyer"]})}}else d.fetch(`${a}&label=${f}`,{keepalive:!0,method:"get",mode:"no-cors"});k.disconnect()}},{types:["intervention"],buffered:!0})).observe()})(Y.base_url,Y.cpu_label, Y.net_label);}).call(this);

{"uid":"5","hostPeerName":"https://vnexpress.net","initialGeometry":"{\"windowCoords_t\":0,\"windowCoords_r\":339,\"windowCoords_b\":586,\"windowCoords_l\":0,\"frameCoords_t\":1870.4264831542969,\"frameCoords_r\":340,\"frameCoords_b\":2510.426483154297,\"frameCoords_l\":20,\"styleZIndex\":\"auto\",\"allowedExpansion_t\":0,\"allowedExpansion_r\":0,\"allowedExpansion_b\":0,\"allowedExpansion_l\":0,\"xInView\":0,\"yInView\":0}","permissions":"{\"expandByOverlay\":true,\"expandByPush\":false,\"readCookie\":false,\"writeCookie\":false}","metadata":"{\"shared\":{\"sf_ver\":\"1-0-40\",\"ck_on\":1,\"flash_ver\":\"0\"}}","reportCreativeGeometry":false,"isDifferentSourceWindow":false,"goog_safeframe_hlt":{}}" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" width="320" height="640" data-is-safeframe="true" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" allow="attribution-reporting" aria-label="Advertisement" tabindex="0" data-google-container-id="5" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: bottom;">

Cảnh sát đã trích xuất camera, lấy lời khai người liên quan để điều tra.

Đình Văn

Mời độc giả gửi câu hỏi tại đây.

Quảng cáo

var jscVersion = 'r20240228';var google_casm=[];html,body{ width: 100%; height: 100%; margin:0px; padding:0px; } .GoogleActiveViewElement{ width: 100%; /*them width 100% 1119*/ height: 100%; } #dfp-breakpage-mobile{ display: block; margin: 0px; padding: 0px; border-radius: 0px; border: 0px; background-image: none; background-color: transparent; width: 100%; height: 100%; max-width: 100vw; /*position: relative;*/ } #clickTagLink{ display: block; margin: 0px; padding: 0px; border-radius: 0px; border: 0px; max-width: 100%; max-height: 100%; min-width: 0px; min-height: 0px; background-image: none; background-color: transparent; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0px; right: 0px; bottom: 0px; left: 0px; } #imgSource{ display: none; margin: 0px; padding: 0px; border-radius: 0px; border: 0px; background-image: none; background-color: transparent; width: 100vw; } #iframeSource{ display: none; margin: 0px; padding: 0px; border-radius: 0px; border: 0px; background-image: none; background-color: transparent; width: 100vw; height: 100%; position: absolute; top: 0px; left: 0px; }

window.dicnf = {};(function(){'use strict';/* Copyright The Closure Library Authors. SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 */ var u=this||self;function aa(a){a:{var b=["CLOSURE_FLAGS"];for(var c=u,d=0;db&&-1!=b.indexOf(a)):!1:!1}function x(a){var b;a:{if(b=u.navigator)if(b=b.userAgent)break a;b=""}return-1!=b.indexOf(a)};function y(){return ba?!!v&&0>14&1023;e=0===e?536870912:e;if(c>=e){let f,g=b;if(b&256)f=a[a.length-1];else{if(null==d)return;f=a[e+(+!!(b&512)-1)]={};g|=256}f[c]=d;c"&adurl="==a.substring(a.length-7)?a.substring(0,a.length-7)+b+"&adurl=":a+b;function Aa(a,b,c){a.addEventListener&&a.addEventListener(b,c,!1)};var Ba=RegExp("^(?:([^:/?#.]+):)?(?://(?:([^\\\\/?#]*)@)?([^\\\\/?#]*?)(?::([0-9]+))?(?=[\\\\/?#]|$))?([^?#]+)?(?:\\?([^#]*))?(?:#([\\s\\S]*))?$");function Ca(a,b,c,d){for(var e=c.length;0c)return null;var d=a.indexOf("&",c);if(0>d||d>b)d=b;return decodeURIComponent(a.slice(c+4,-1!==d?d:0).replace(/\+/g," "))}var Fa=/[?&]($|#)/; function Ga(a,b){for(var c=a.search(Da),d=0,e,f=[];0c&&(c=a.length),d=a.indexOf("?"),0>d||d>c?(d=c,e=""):e=a.substring(d+1,c),a=[a.slice(0,d),e,a.slice(c)],c=a[1],a[1]=b?c?c+"&"+b:b:c,b=a[0]+(a[1]?"?"+a[1]:"")+a[2]):b=a;return b};function Ha(){if(!globalThis.crypto)return Math.random();try{const a=new Uint32Array(1);globalThis.crypto.getRandomValues(a);return a[0]/65536/65536}catch{return Math.random()}}function Ia(a,b){if(a)for(const c in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)&&b(a[c],c,a)}function Na(a=document){return a.createElement("img")};function Oa(a,b=null){Pa(a,b)}function Pa(a,b){u.google_image_requests||(u.google_image_requests=[]);const c=Na(u.document);if(b){const d=e=>{b&&b(e);c.removeEventListener&&c.removeEventListener("load",d,!1);c.removeEventListener&&c.removeEventListener("error",d,!1)};Aa(c,"load",d);Aa(c,"error",d)}c.src=a;u.google_image_requests.push(c)};let Qa=0;function Ra(a,b=null){return b&&b.getAttribute("data-jc")===String(a)?b:document.querySelector(`[${"data-jc"}="${a}"]`)};function R(a){Sa||(Sa=new Ta);const b=Sa.g[a.key];if("proto"===a.valueType){try{const c=JSON.parse(b);if(Array.isArray(c))return c}catch(c){}return a.defaultValue}return typeof b===typeof a.defaultValue?b:a.defaultValue}var Ua=class{constructor(){this.g={}}};var Ta=class extends Ua{constructor(){super();var a=Ra(Qa,document.currentScript);a=a&&a.getAttribute("data-jc-flags")||"";try{const b=JSON.parse(a)[0];a="";for(let c=0;c{var a;if(a=bb){var b;if(null===T){T="";try{a="";try{a=u.top.location.hash}catch(c){a=u.location.hash}a&&(T=(b=a.match(/\bdeid=([\d,]+)/))?b[1]:"")}catch(c){}}b=T;a=!!b.indexOf&&0Math.random())}start(a,b){if(!this.g)return null;a=new ab(a,b);b=`goog_${a.label}_${a.uniqueId}_start`;U&&V()&&U.mark(b);return a}end(a){if(this.g&&"number"===typeof a.value){a.duration=($a()||Za())-a.value;var b=`goog_${a.label}_${a.uniqueId}_end`;U&&V()&&U.mark(b);!this.g||2048e?encodeURIComponent(eb(a,b,c,d,e+1)):"...";return encodeURIComponent(String(a))}function gb(a){let b=1;for(const c in a.h)b=c.length>b?c.length:b;return 3997-b-a.i.length-1} function hb(a,b){let c="https://pagead2.googlesyndication.com"+b,d=gb(a)-b.length;if(0>d)return"";a.g.sort(function(f,g){return f-g});b=null;let e="";for(let f=0;f=h.length){d-=h.length;c+=h;e=a.i;break}b=null==b?g:b}}}a="";null!=b&&(a=e+"trn="+b);return c+a}class ib{constructor(){this.i="&";this.h={};this.l=0;this.g=[]}};function jb(a){let b=a.toString();a.name&&-1==b.indexOf(a.name)&&(b+=": "+a.name);a.message&&-1==b.indexOf(a.message)&&(b+=": "+a.message);if(a.stack){a=a.stack;var c=b;try{-1==a.indexOf(c)&&(a=c+"\n"+a);let d;for(;a!=d;)d=a,a=a.replace(RegExp("((https?:/..*/)[^/:]*:\\d+(?:.|\n)*)\\2"),"$1");b=a.replace(RegExp("\n *","g"),"\n")}catch(d){b=c}}return b} function kb(a,b,c,d){let e,f;try{a.g&&a.g.g?(f=a.g.start(b.toString(),3),e=c(),a.g.end(f)):e=c()}catch(g){c=!0;try{cb(f),c=a.u(b,new Va(g,{message:jb(g)}),void 0,d)}catch(p){a.l(217,p)}if(c)window.console?.error?.(g);else throw g;}return e}function lb(a,b,c,d){var e=X;return(...f)=>kb(e,a,()=>b.apply(c,f),d)} var nb=class{constructor(a=null){this.s=Y;this.g=a;this.h=null;this.i=!1;this.u=this.l}l(a,b,c,d,e){e=e||"jserror";let f;try{const z=new ib;var g=z;g.g.push(1);g.h[1]=W("context",a);b.error&&b.meta&&b.id||(b=new Va(b,{message:jb(b)}));if(b.msg){g=z;var p=b.msg.substring(0,512);g.g.push(2);g.h[2]=W("msg",p)}var k=b.meta||{};b=k;if(this.h)try{this.h(b)}catch(A){}if(d)try{d(b)}catch(A){}d=z;k=[k];d.g.push(3);d.h[3]=k;d=u;k=[];let S;b=null;do{var h=d;try{var m;if(m=!!h&&null!=h.location.href)b:{try{E(h.foo); m=!0;break b}catch(A){}m=!1}var l=m}catch{l=!1}l?(S=h.location.href,b=h.document&&h.document.referrer||null):(S=b,b=null);k.push(new Ya(S||""));try{d=h.parent}catch(A){d=null}}while(d&&h!=d);for(let A=0,Ja=k.length-1;A{var m=g;const l=m.l++;k=W(h,k);m.g.push(l);m.h[l]=k}));const p=hb(g,"/pagead/gen_204?id="+b+"&");p&&("undefined"!==typeof f?Oa(p,f):Oa(p))}catch(g){}}function pb(){var a=Y,b=window.google_srt;0=b&&(a.g=b)}class qb{constructor(){this.g=Math.random()}};let Y,X;const Z=new db;var sb=()=>{window.google_measure_js_timing||(Z.g=!1,Z.h!=Z.i.google_js_reporting_queue&&(V()&&Array.prototype.forEach.call(Z.h,cb,void 0),Z.h.length=0))};(a=>{Y=a??new qb;"number"!==typeof window.google_srt&&(window.google_srt=Math.random());pb();X=new nb(Z);X.h=b=>{var c=Qa;0!==c&&(b.jc=String(c),c=(c=Ra(c,document.currentScript))&&c.getAttribute("data-jc-version")||"unknown",b.shv=c)};X.i=!0;"complete"==window.document.readyState?sb():Z.g&&Aa(window,"load",()=>{sb()})})(); var tb=(a,b,c,d)=>lb(a,b,c,d),ub=(a,b,c,d)=>{var e=ob;var f="m";e.m&&e.hasOwnProperty(f)||(f=new e,e.m=f);e=[];!b.eid&&e.length&&(b.eid=e.toString());mb(Y,a,b,!0,c,d)};function vb(){const a=window;if(a.gmaSdk||a.webkit?.messageHandlers?.getGmaViewSignals)return a;try{const b=window.parent;if(b.gmaSdk||b.webkit?.messageHandlers?.getGmaViewSignals)return b}catch(b){}return null} function wb(a,b={},c=()=>{},d=()=>{},e=200,f,g){const p=String(Math.floor(2147483647*Ha()));let k=0;const h=m=>{try{const l="object"===typeof m.data?m.data:JSON.parse(m.data);p===l.paw_id&&(window.clearTimeout(k),window.removeEventListener("message",h),l.signal?c(l.signal):l.error&&d(l.error))}catch(l){g("paw_sigs",{msg:"postmessageError",err:l instanceof Error?l.message:"nonError",data:null==m.data?"null":500{f(903, ()=>{h(m)})()});a.postMessage({paw_id:p,...b});k=window.setTimeout(()=>{window.removeEventListener("message",h);d("PAW GMA postmessage timed out.")},e)};function xb(a=document){return!!a.featurePolicy?.allowedFeatures().includes("attribution-reporting")};var yb=class extends O{};function zb(a,b){return N(a,2,b)}function Ab(a,b){return N(a,3,b)}function Bb(a,b){return N(a,4,b)}function Cb(a,b){return N(a,5,b)}function Db(a,b){return N(a,9,b)} function Eb(a,b){{const m=a.j;let l=m[G];if(l&2)throw Error();if(null==b)M(m,l,10);else{var c=b[G]|0,d=c,e=!!(2&c)||!!(2048&c),f=e||Object.isFrozen(b),g;if(g=!f)g=!1;var p=!0,k=!0;for(let n=0;n{b.uach??(b.uach=c);return c});return b.uach_promise=a} function Lb(a){return Fb(Eb(Cb(zb(Gb(Bb(Hb(Db(Ab(new Ib,a.architecture||""),a.bitness||""),a.mobile||!1),a.model||""),a.platform||""),a.platformVersion||""),a.uaFullVersion||""),a.fullVersionList?.map(b=>{var c=new yb;c=N(c,1,b.brand);return N(c,2,b.version)})||[]),a.wow64||!1)}function Mb(){return Kb()?.then(a=>Lb(a))??null};class Nb{constructor(){this.promise=new Promise(a=>{this.g=a})}};window.viewReq=[];function Ob(a,b){b?(b=Na(),b.src=a.replace("&","&"),b.attributionSrc="",window.viewReq.push(b)):(b=new Image,b.src=a.replace("&","&"),window.viewReq.push(b))} function Pb(a,b){const c={keepalive:!0,credentials:"include",redirect:"follow",method:"get",mode:"no-cors"};b&&(c.mode="cors","setAttributionReporting"in XMLHttpRequest.prototype?c.attributionReporting={eventSourceEligible:"true",triggerEligible:"false"}:c.headers={"Attribution-Reporting-Eligible":"event-source"});fetch(a,c).catch(()=>{Ob(a,b)})}function Qb(a,b){window.fetch?Pb(a,b):Ob(a,b)}Qa=42; window.vu=a=>{var b=R(wa)||R(ya);const c=vb();if(b&&c?.gmaSdk?.getViewSignals){var d=c.gmaSdk.getViewSignals();d&&!R(ya)&&(a=Q(a,"&ms="+d))}R(va)&&"__google_lidar_radf_"in window&&(a=Q(a,"&avradf=1"));const e=[];d=()=>{const g=new Nb;e.push(g.promise);return g.g};if(R(xa)){const g=Mb();if(null!=g){const p=d();g.then(k=>{a:{J=!0;try{var h=JSON.stringify(k.toJSON(),pa);break a}finally{J=!1}h=void 0}k=[];for(var m=0,l=0;l>=8);k[m++]=n}h=3;void 0=== h&&(h=0);if(!F)for(F={},m="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),l=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],n=0;5>n;n++){var q=m.concat(l[n].split(""));ea[n]=q;for(var r=0;r>2];B=h[(B&3)>4];C=h[(C&15)>6];t=h[t&63];m[n++]=r+B+C+t}r=0;t=l;switch(k.length-q){case 2:r=k[q+1],t=h[(r&15)>2]+h[(k&3)>4]+t+l}k=m.join("");0{R(ya)||(a=Q(a,"&"+p));g()},()=>{g()},200,tb,ub)}const f=Ea(a)===(2).toString()||za.test(a);f&&(b=xb(window.document)?6:5,a=Ga(a,b));0{Qb(a,f)}):Qb(a,f)};}).call(this);vu("https://securepubads.g.doubleclick.net/pcs/view?xai\x3dAKAOjstYE3Hlpp6gQcUtzdeWUB9mBdFOmx9PvBWgzmKGZ6F0nNlhKcVHbHUCAEefcVyLF85NocgCZLzx69y11F5Rs6J9nZ7KXcPiCUA_bZs3i2BhUIGgNkUIemPo0eO7BD6gbSQMOOgLz4NPhkAJ2YnSkteHGFMLki9PFyZIYzfDfN7J9U0gIrTEtnEBseG0AuySN8pzoijZfEMsC4LPbm4n9at8K-L6BS-YokBiSl-8ajMC9rJ6gwVrhdYLc4aDpvkB8rvlZePAsVYToufR6h9D_FC0o2y37bw3dJdWUrh-WZoYUkNKwL1o0pjcvl8GVGZ6Hl_v-FPxP1htVsO_zcaCwbsEA8gMIq1ZdQFcQoauKbd0aHcb8XSmifpQGd_cxPvrSBy175J9vAgBE3BHpY3zTgqzHAQaFgK33jyfcgnseoR0z9Hl-eqJ1Ufxksco\x26sai\x3dAMfl-YQ7E8Jr1MMPfQT5DdbtrAInCrZTLraW14U8eJb74mGqAhfdFlsK9M8mmo5Z7SYpoPPFLeJDfXvDDiN4cifMOXWGz98gfL_nDFDs4Xm84G12Oi3oU97-nQcYZIRA8w\x26sig\x3dCg0ArKJSzJB2IdMR-AwWEAE\x26uach_m\x3d%5BUACH%5D\x26urlfix\x3d1\x26adurl\x3d")

var runMode = "iframe"; var inputSize = "414x345"; var imgUpload = ""; var _flag = 0; var adUnit = "/27973503/Vnexpress/Mobile/Article/phapluat/phapluat.detail"; var a = encodeURIComponent("https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst8sWPhovScopE0qkQO9gInUZjiFd-m8kSojWEkZl59qdpaWWWZqa33-HWWaNteytVMwAdlXqDx6kA5TUbIkStyBtz-pXjZ6jA6QUqlzyy_-LgYOqus5WGL2TuNcd7ogI3XTD-i3XJ5QIe6O_P8-Gco52a1NBUITuFAUCCr5n9MX6MwmK4LD6tMgONUkQa1laoUcoDKzTzlJgYXh-nDk9EleoHZVoKaLWt3qoJpqyH9qhBxoEWfwM8HkA-C-5UkYR0p8qQIGTGdvXE3WbdTmBdZP3-HeksxtJJVCou-bYBljAKBiioXCARMlFtp6T8Wu_AIpRhV_o-cHO9VtlSGV-n-G7ZZWiTJA0xHQ6C86vCV4VCyGE4R0srDbv--yv1r_SVbRT6qQDwLJo2Vd00c7qMBJdHDYcxGLu35AkTIWrTbjyQSIVXaGWQ3BzI&sai=AMfl-YTt3hmTYOZCo_WEF_3FCW816l_PUiluqkS3_UQXjzYSCY6-rc_8UZwg__R5z53aKWwUQoJUHs-FIDebGc3C6HOua6l4l0FKTJh1QdK1kAz6pzHnnH0oYs93JvejJQ&sig=Cg0ArKJSzL0GjKvmFmjwEAE&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=" + "https://vnexpress.net/so-hoa/vgv-2024/dang-ky-game-awards%3FVnExpressBannerGameAwards2024_414x345GameAwards2024%26size%3D414x345"), b = "https://static.eclick.vn/html5/vs_001/ads/g/game/2024/02/27/152893/414x345/dfp/mobile/std/resp/index.html", c = ["link=" + a, "otherlink=", "campaign_name=" + encodeURIComponent(""), "index_brand=" + encodeURIComponent(""), "index_industrial=" + encodeURIComponent("")]; b = b + (0 > b.indexOf("?") ? "?" : "&") + c.join("&"); /** postMessage */ dfpPostToHelper(null, 'dfp-breakpage-mobile', inputSize, 'iframe', adUnit); resizeOutsideSafeFrame(); function resizeOutsideSafeFrame() { if (_flag == 0) { _flag = 1; if ("iframe" === runMode) { document.getElementById("imgSource").style.display = 'none'; document.getElementById("clickTagLink").style.display = 'none'; document.getElementById("iframeSource").src = b; document.getElementById("iframeSource").style.display = 'block'; } else if ("image" === runMode) { document.getElementById("iframeSource").style.display = 'none'; document.getElementById("imgSource").src = imgUpload; document.getElementById("imgSource").style.display = 'block'; document.getElementById("clickTagLink").style.display = 'block'; } } dfpPostToHelper(null, 'dfp-breakpage-mobile', inputSize, 'iframe'); document.getElementById("dfp-breakpage-mobile").parentNode.style.width = "100%"; document.getElementById("dfp-breakpage-mobile").parentNode.style.height = "100%"; } function dfpPostToHelper(dfpID, dfpType, dfpSize, dfpQuery, adUnit) { window.top.postMessage({ cmd: 'dfpSetStyle', id: dfpID, type: dfpType, size: dfpSize, query: dfpQuery, adunit: adUnit, params: { display: 'block' } }, '*'); } function onCheckResizeWindown() { if ("iframe" === runMode) { document.getElementById("iframeSource").style.width = '100vw'; document.getElementById("iframeSource").style.height = '100%'; /* console.log('onCheckResizeWindown from dfp : w= ',window.innerWidth);*/ } else if ("image" === runMode) { } } if (window.addEventListener) { addEventListener("resize", onCheckResizeWindown, false); } else { if (window.attachEvent) { attachEvent("onresize", onCheckResizeWindown); } else { window.onresize = onCheckResizeWindown; } } document.onreadystatechange = function() { if (document.readyState == "complete") { resizeOutsideSafeFrame(); } }; 

osdlfm();

{"uid":"3","hostPeerName":"https://vnexpress.net","initialGeometry":"{\"windowCoords_t\":0,\"windowCoords_r\":339,\"windowCoords_b\":586,\"windowCoords_l\":0,\"frameCoords_t\":2750.9266052246094,\"frameCoords_r\":339,\"frameCoords_b\":2750.9266052246094,\"frameCoords_l\":0,\"styleZIndex\":\"auto\",\"allowedExpansion_t\":0,\"allowedExpansion_r\":0,\"allowedExpansion_b\":0,\"allowedExpansion_l\":0,\"xInView\":0,\"yInView\":0}","permissions":"{\"expandByOverlay\":false,\"expandByPush\":false,\"readCookie\":false,\"writeCookie\":false}","metadata":"{\"shared\":{\"sf_ver\":\"1-0-40\",\"ck_on\":1,\"flash_ver\":\"0\"}}","reportCreativeGeometry":true,"isDifferentSourceWindow":false,"goog_safeframe_hlt":{}}" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" width="0" height="282" data-is-safeframe="true" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" allow="attribution-reporting" aria-label="Advertisement" tabindex="0" data-google-container-id="3" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: bottom; min-width: 100%; width: 338px; height: