Lịch Sử nói về anh chàng tricker Vương Khang Huy

Vuong Khang Huy đang ở và làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh và làm việc về các dịch vụ mạng xã hội anh ấy đã buôn bán từ 2021 với cái nghề này của anh mà bây giờ 1 tháng ảnh kiếm được 20tr mỗi tháng.

Lịch Sử nói về anh chàng tricker Vương Khang Huy
Vương Khang Huy

Vuong Khang Huy đang ở và làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh và làm việc về các dịch vụ mạng xã hội anh ấy đã buôn bán từ 2021 với cái nghề này của anh mà bây giờ 1 tháng ảnh kiếm được 20tr mỗi tháng.