Lục Tú Quỳnh là một báo mini báo từ bé

Lục Tú Quỳnh là một báo mini báo từ bé

Lục Tú Quỳnh sinh năm bao nhiêu thì tao không biết nhưng tao biết một điều rằng Lục Tú Quỳnh là một báo ????????????????

Báo vcl. Nghịch nhiều  phá phách

phá làng 

Phá xóm

Phá mọi thứ

Kkkk