Phan Đức Duy-Sinh Năm 2007 Đến Từ Vùng Đất Cần Thơ Được Mọi Người Biết Đến Với Độ Báo Mà Không Ai Có Được