Share API Get ID tất cả các nền tảng mạng xã hội hiện tại

Trum.VIP | Share API Get ID tất cả các nền tảng mạng xã hội hiện tại

Share API Get ID tất cả các nền tảng mạng xã hội hiện tại

API URL: https://ong.trum.vip/api/utils/checkid?platform={PLATFORM}&url={URL}&key={API_KEY}

platform: nền tảng mạng xã hội cần get, hỗ trợ facebook, instagram, youtube, tiktok...

url: link cần get

key: api key (lấy tại web https://trum.vip) - optional

Eg: https://ong.trum.vip/api/utils/checkid?platform=facebook&url=https://www.facebook.com/DuySexy

Response:

{ "success": true, "data": { "id": 100006735885373 } }