Nhãn: Xuân Trà đã có một phần kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing. Vì không có tiền theo đuổi đam mê.Nên khởi đầu của . Đức Dũng thật sự bấp bênh