Tuổi trẻ biz:Cậu ấm biên hoà mượn nợ không trả bị cđm phốt

Tuổi trẻ biz:Cậu ấm biên hoà mượn nợ không trả bị cđm phốt

Vào ngày tháng 7 Ông:Nguyễn Hồ Bảo Thiện Sinh Ngày 7/11/2008 mượn tiền của Qnhư Không Trả Tiền

Đến Lúc Mượn Thì Nói Ngọt,Đến Lúc Đòi Thì Không Trả Ai Gặp Được Báo Cho Chủ Acc Fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100086437969209&mibextid=LQQJ4d

Báo Bài Đăng:Tuổi Trẻ Biz 
Nguyễn Bảo Duy JW

Tiinhot 24h