Nhãn: ntd hacker

IT 4.0

Nguyễn Tấn Đạt - Dzs1tg Là một tricker nổi tiếng nhiều...

Nguyễn Tấn Đạt (11/04/2006) hiện đang là một Code thủ và cũng là một Tricker có tiếng trong làng Tricker.

IT 4.0

Nguyễn Tấn Đạt - Dzs1tg Là một tricker nổi tiếng nhiều...

Nguyễn Tấn Đạt (11/04/2006) hiện đang là một Code thủ và cũng là một Tricker có tiếng trong làng Tricker.